Promocje zakładów bukmacherskich

 • 100 PLN
 • 700 PLN
 • 600 PLN
 • 300 PLN
 • 2020 PLN
 • UK+DE
 • 3755 PLN
 • 200 PLN
...

Skuteczność od 10 do 20 typów

Promocje zakładów bukmacherskich

 • 100 PLN
 • 700 PLN
 • 600 PLN
 • 300 PLN
 • 2020 PLN
 • UK+DE
 • 3755 PLN
 • 200 PLN

Warunki użytkowania

Ogólne Warunki użytkowania witryny Typersi.com i jej innych wersji językowych.

1 Warunki użytkowania witryny


Następujące warunki użytkowania (zwane dalej ‘Warunkami’) stanowią i regulują relacje  pomiędzy ‘Providerem’ (zdefiniowanym poniżej) a wszystkimi stronami, które uzyskują dostęp do strony internetowej i / lub Witryny (zdefiniowanymi poniżej) oraz korzystają z jej funkcji, zawartości strony w jakikolwiek sposób (zwanymi dalej ‘Użytkownikami’).
Provider i Użytkownicy będą określani dalej ‘Stronami’.


2 Zasady ogólne


Użytkowanie jakiejkolwiek części lub wszystkich funkcji i usług oferowanych przez Providera na stronie Typersi.com (jej niemieckojęzycznej wersji Tippswetten.de, polskiej wersji Typersi.pl, chorwackiej wersji tipovi.typersi.com, włoskiej wersji  scommesse.typersi.com i rosyjskiej wersji ru.typersi.com) i jej aplikacji mobilnej (zwanymi dalej ‘Witryną’), informacji, materiałów, a także linków w niej zawartych jest przedmiotem warunków wymienionych poniżej. Chyba, że Provider określił inaczej na piśmie, warunki ustalają całkowite relacje pomiędzy Providerem a Użytkownikiem w jego użytkowaniu Witryny z wszystkimi funkcjami, które oferuje Witryna.
Użytkownik ma obowiązek zapoznania się i przeczytania starannie,  ze zrozumieniem warunków użytkowania, przed rozpoczęciem użytkowania Witryny. Użytkownik, który otworzył Witrynę zakłada, że przeczytał, zrozumiał i zgodził się na zobowiązania wynikające z warunków użytkowania niezbędne do dalszych działań.
Provider zastrzega sobie prawo do zawieszenia, dodawania, zakończenia, poprawiania i/lub uzupełniania warunków użytkowania od czasu do czasu jeśli uzna to za stosowne.
Provider zaleca Użytkownikowi staranne i regularne zapoznawanie się z treścią tej strony. Poprzez użytkowanie Witryny Użytkownik zgadza się z warunkami użytkowania, jak również z jego ostatnią modyfikacją, bez względu na to czy Użytkownik został poinformowany o takich zmianach.
Provider nie jest zobowiązany do sprawdzenia czy wszyscy Użytkownicy korzystają z Witryny zgodnie z ostatnią wersją warunków użytkowania. Obowiązującą wersją warunków jest ta, która jest zamieszczona w Witryny.
Witryna może być wykorzystywany tylko zgodnie z prawem. Wykorzystanie Witryny dla przesyłania, rozpowszechniania, publikacji lub przechowywania jakichkolwiek materiałów, na lub za pośrednictwem Witryny, które są naruszeniem obowiązujących przepisów lub regulacje, lub prawa osób trzecich do nich jest surowo zabronione. Obejmuje to (bez ograniczeń) wykorzystanie serwisu dla transmisji, dystrybucji, publikacji lub przechowywania: jakichkolwiek materiałów na lub za pośrednictwem Witryny, z zamiarem naruszenia praw autorskich, znaków handlowych, tajemnicy handlowej lub innych praw własności intelektualnej, gdy treści są nieprzyzwoite lub szkodliwe dla nieletnich lub stanowią czyn nielegalny czy molestowanie, czyn oszczerczy lub zniesławiający, naruszający prywatność lub chronione dane osobowe, oszustw, naruszenia przepisów dewizowych lub prawa hazardowego.
W przypadku niewłaściwego wykorzystania Witryny lub wystąpienia nadużycia Provider zastrzega sobie prawo do zamknięcia dostępu lub zablokowania możliwości korzystania z Witryny przez Użytkownika oraz zamknięcia zarejestrowanego konta pod nazwą Użytkownika. Provider w takim przypadku zachowuje prawo wystąpienia według własnego uznania na drodze sądowej przeciwko Użytkownikowi.


3 Usługi serwisu


Witryna dostarcza interaktywną aplikację internetową i mobilną aplikację, które zawierają informacje, wyniki sportowe, typy bukmachesrkie i kursy bukmachesrkie. Informacje dostarczone są przez inne niezależne źródła (pochodzące od stron trzecich) lub zebrane w wyniku wewnętrznych starań lub z różnych innych oficjalnych źródeł. Chociaż Provider dokłada wszelkich starań aby regularnie aktualizować zawartość, kursy bukmacherskie i wyniki meczów lub inne informacje, radzimy dokładnie sprawdzić informacje podane w Witryny z innymi źródłami. Provider nie ponosi odpowiedzialności za to, w jaki sposób Użytkownik strony wykorzysta typy bukmachesrkie, wyniki i inne informacje zawarte w Witrynie.


4 Strony internetowe i aplikacje stron trzecich


Użytkownik potwierdza, że jakikolwiek kontakt ze stronami trzecimi po obejrzeniu Witryny, zamierzony lub niezamierzony, i każdy rezultat, który z nich wyniknie , jest absolutnie niezależny od Providera i Provider nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za jakiekolwiek umowy lub oczekiwania i inne konsekwencje, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z tego kontaktu.
Wszelkie roszczenia lub spory, które mogą powstać między Użytkownikiem a stroną trzecią w żaden sposób nie wiążą się z Providerem
Strony trzecie, w tym reklamy stron trzecich nie mają dostępu do danych osobowych Użytkowników i innych danych, które Użytkownik mógł podać Providera.


5 Treść


Provider nie jest odpowiedzialny za treść innych zewnętrznych Witryny , które mogą zostać wyświetlone z poziomu Witryny.


6 Nieaktywne konta użytkownika


Jeśli użytkownik założył konto w Witryny, ale nie uzyskał do niego dostępu przez 180 dni, Provider zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta ze skutkiem natychmiastowym i bez uprzedniego powiadomienia.


7 Własność intelektualna, prawa autorskie


Bez wcześniejszej pisemnej zgody od Providera, Użytkownicy nie mają prawa kopiować, modyfikować, manipulować, rozprowadzać, przesyłać, wyświetlać, powielać, przekazywać, wysyłać, pobierać lub w inny sposób wykorzystywać lub zmieniać treści Witryny.
Każde naruszenia tej klauzuli może być równoznaczne z naruszeniem obowiązujących praw własności intelektualnej w ramach Unii Europejskiej i innych obowiązujących przepisów prawa. Provider i każdy inny podmiot upoważniony do występowania w jego imieniu, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo przeciwko każdej stronie dopuszczającej się bezpośrednio lub pośrednio tego naruszenia.


8 Relacje z użytkowniakem


Warunki użytkowania nie są przeznaczone do tworzenia żadnego partnerstwa, agencji czy spółek joint venture ani wspólnego przedsięwzięcia pomiędzy Providerem a Użytkownikiem.
9 Naruszenie warunków użytkowania
Jeśli Użytkownik nie będzie się stosować do każdej klauzuli Warunków Użytkowania lub jeśli Provider będzie zasadnie podejrzewać, że Użytkownik bezpośrednio lub pośrednio, nie stosuje się jakiejkolwiek klauzuli ww. warunków, to Provider zachowuje prawo i wszystkie środki zaradcze w dyspozycji, a wg własnego uznania może zablokować danego Użytkownika oraz zamknąć wszelkie konta w Witrynie zarejestrowane i powiązane z nim, a także zastrzega sobie prawo do wniesienia pozwu przeciwko Użytkownikowi według własnego uznania.


10 Zgodność w prawem


Użytkownicy powinni przestrzegać obowiązującego ustawodawstwa w jurysdykcji, w której obecnie zamieszkują i / lub przebywają. Provider nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte przez jakikolwiek organ wobec któregokolwiek z Użytkowników w związku z ich korzystaniem z Witryny.


11 Prawo i jurysdykcja


Niniejsze Warunki Użytkowania podlegają przepisom prawa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i będą interpretowane zgodnie z nimi, nie naruszając zasad prawa. Strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądu Zjednoczonego Królestwa  do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania. Niniejsze Warunki Użytkowania nie podlegają Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, których zastosowanie jest wyraźnie wykluczone.


12 Nagłówki


Nagłówki mają zapewnić przejrzystość i ułatwić czytanie Warunków Użytkowania. Nie mają narzucać sposobu interpretacji treści ustępu, który następuje po każdym nagłówku. Nagłówki w żaden sposób do niczego nie zobowiązują Providera.


13 Odstąpienie


Każde odstąpienie przez Providera od jakiegokolwiek naruszenia przez któregokolwiek z Użytkowników jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania nie będzie uważane, że dalsze naruszenie tego samego lub innych postanowień Warunków Użytkowania będzie również ignorowane.


14 Wyłączenie odpowiedzialności


14.1 Gwarancje i odpowiedzialność


Niniejszym zaznacza się, że Provider nie ponosi odpowiedzialności, nie zapewnia zabezpieczenia lub gwarancji (wyraźnej lub domniemanej), że zawartość Witryny jest bezbłędna i/lub odpowiednia dla jakichkolwiek innych celów niż te gwarancje, które nie mogą być jednoznacznie wyłączone na mocy prawa tych Warunków Użytkowania.
Korzystanie z Witryny odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Witryna nie jest grą hazardową ani bukmacherską. Provider nie świadczy usług hazardowych i nie prowadzi zakładów wzajemnych, w związku z tym, nie przetrzymuje oraz nie kontroluje funduszy Użytkownika i nie bierze udziału w żadnych transakcjach hazardowych. Kursy bukmacherskie i typy bukmacherskie, które są wyświetlane na stronie są częścią informacji i funkcji Witryny.
Provider nie gwarantuje, że którekolwiek z funkcji oferowanych przez Witrynę są autoryzowane i że działanie będzie w pełni satysfakcjonujące dla Użytkownika, że Witryna jest całkowicie bezpieczna i wolna od błędów, że jest regularnie aktualizowana oraz, że każda wada oprogramowania jest regularnie korygowana, że Witryna działa nieprzerwanie, że Witryna jest wolna od wirusów i błędów, nie gwarantuje, że Witryna jest zadowalająca, że informacje i funkcje dostępne w Witryny są wiarygodne lub wszelkie inne uzyskane informacje i funkcje używane w Witryny są wiarygodne. Ci, którzy zdecydują się na otwarcie Witryny, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za działanie zgodnie z prawem lokalnym, jeżeli i o ile lokalne przepisy prawa mają zastosowanie.
Witryna może zawierać linki i odnośniki do stron internetowych/aplikacji/reklam/treści stron trzecich. Te inne witryny/aplikacje/reklamy/treści będą podlegać odrębnym warunkom, zwykle zawartym w tych witrynach/aplikacjach/reklamach/treści. Są one dostarczane dla wygody i zainteresowania Użytkowników i nie oznaczają odpowiedzialności za informacje zawarte w tych witrynach/aplikacjach/reklamach/treści przez Providera ani nie są przez niego zatwierdzane. Provider nie daje żadnej gwarancji, wyrażonej lub dorozumianej, co do dokładności, dostępności treści lub informacji, tekstu lub grafiki, które nie są objęte jego domeną. Provider nie testował żadnego oprogramowania znajdującego się w innych witrynach/Witrynach i nie reprezentuje jakości, bezpieczeństwa, niezawodności ani przydatności takiego oprogramowania.


14.2 Straty lub szkody


Provider nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które Użytkownik lub strona trzecia może ponieść w wyniku korzystania z Witryny, w tym, między innymi szkodami spowodowanymi stratami komercyjnymi, utratą korzyści, stratą z tytułu spodziewanych zysków, stratą wygranej lub innych korzyści, przerwą w działalności gospodarczej, utratą informacji handlowych, lub jakichkolwiek innych materialnych i wynikających z nich strat.
Provider nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wygrane lub poniesione straty na witrynach/aplikacjach stron trzecich, które wynikają z korzystania z informacji wyświetlanych w Witrynie.
Bez ograniczeń do ogółu poprzednich dwóch klauzuli, Provider nie uznaje i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w niżej wymienionych następujących kwestiach:
1    błąd (błędy), błędy w druku, mylne interpretacje, przesłyszenia, błędne odczytanie, błędy w tłumaczeniu, błędy w pisowni, błędy w czytaniu, błędy transakcji, zagrożenia techniczne, błędy w rejestracji, oczywiste błędy, błędy siły wyższej i inne podobne błędy i pomyłki;
2    naruszenie zasad Providera;
3    działania przestępcze;
4    porady w dowolnej formie udzielane przez Providera;
5    czynności prawne i/lub inne;
6    straty lub szkody, które Użytkownicy lub osoby trzecie mogą ponieść w wyniku korzystania z Witryny, jej zawartości lub linków sugerowanych przez Providera;
7    straty lub szkody, które Użytkownicy lub osoby trzecie mogą ponieść w wyniku jakiejkolwiek zmiany, zawieszenia lub przerwy w działaniu Witryny;
8    kryminalnego korzystania z Witryny lub jej treści przez jakąkolwiek osobę, z powodu wady lub zaniechania lub jakiegokolwiek innego czynnika pozostającego poza kontrolą Providera;
9    jakiekolwiek wykorzystania Witryny przez osoby trzecie spowodowane, wejściem do prywatnych zasobów wymagających nazwy i hasła Użytkownika.
10    w przypadku rozbieżności w zakresie usług, funkcji i innych działań oferowanych przez Witrynę spowodowanych działaniem wirusów, w związku z tym, że dotyczy to wszystkich parametrów tworzących Witrynę, wszelkie szkody, koszty, wydatki, straty lub roszczenia spowodowane są przez wspomniane rozbieżności.
11    każde działanie lub zaniechanie dostawcy Internetu lub innej strony trzeciej, z którą Użytkownik może mieć podpisaną umowę w celu uzyskania dostępu do Witryny. W przypadku sporu pomiędzy dostawcą Internetu a Użytkownikiem, Provider nie może być stroną w sporze i taki spór w żaden sposób nie może wpływać na Warunki Użytkowania.
oraz
12    wszelkie roszczenia powstałe w wyniku poniesienia szkody przez Użytkownika w związku z treścią materiałów publikowanych w Witryny przez innego Użytkownika lub inną osobę trzecią, które nie zostały autoryzowane przez Providera.


15 Polityka prywatności


Strona Typersi.om i jej mobilna wersja (zwane dalej „Witryną”) szanuje prywatność wszystkich Stron przeglądających i przez to korzystających z Witryny, zwanych dalej „Użytkownikami” i zobowiązują się chronić ich prywatność. Witryna może gromadzić i wykorzystywać „Dane osobowe” (zdefiniowane poniżej) odnoszące się do Użytkowników w celu zapewnienia im usług świadczonych przez Witrynę i wyłącznie w celu, który został wyraźnie zdefiniowany poniżej.
Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z międzynarodowymi konwencjami i dyrektywami UE, w tym General Data Protection Regulation, (rozporządzenie (UE) 2016/679), transponowanymi do Data Protection Bill [HL] 2017-19 w sprawie niektórych minimalnych wymogów dotyczących gromadzenia danych osobowych on-line i wprowadza również inne stosowne zasady i praktyki.
Administratorem zgromadzonych i wykorzystywanych danych osobowych pochodzących od Użytkowników jest MK Sport-Webs LTD Alton Road 7 , London CR0 4LZ, UK i jest odpowiedzialny za tę Witrynę.
Z Administratorem Danych można kontaktować się przez e-mail: typersi @ typersi.com
Z Providerem można sie kontaktować przez e-mail: typersi @ typersi.com


16 Cel niniejszego Oświadczenia


Celem niniejszego Oświadczenia jest:
•    określenie rodzaju danych osobowych, które administrator danych będzie od Ciebie pobierał i jak będziemy wykorzystywać twoje dane osobowe;
•    podstawa przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych;
•    poinformowanie o tym, w jaki sposób Administrator danych będzie przetwarzał twoje dane osobowe;
•    wyjaśnienie obowiązków Administratora danych  wynikających z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z prawem i odpowiedzialny; i
•    poinformowanie Cię o przysługujących Ci prawach do ochrony danych osobowych.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób odpowiedni i zgodny z prawem, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i rozporządzeniu General Data Protection Regulation EU 2016/679 ("GDPR") obowiązującym od 25 Maja 2018 r..


17 Gromadzenie danych osobowych


Z wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszej Polityce prywatności, Witryna nie zbiera żadnych danych osobowych, gdy Użytkownicy po prostu ją przeglądają. Jednak Witryna wymaga, aby Użytkownicy dostarczyli niektóre dane osobowe podczas korzystania z dodatkowych lub zaawansowanych usług świadczonych w Witryny po rejestracji. W takich przypadkach Witryna poprosi Użytkowników o zgodę przed zgromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników. Po rejestracji lub w innych przypadkach Witryna może poprosić Użytkowników o podanie nazwy użytkownika (zazwyczaj adresu e-mail) i hasła.
Użytkownicy nie są zobowiązanie do podawania swoich danych osobowych ani zezwalania na gromadzenie ich danych osobowych przez Witrynę. Jednak Witryna może nie być w stanie zapewnić Użytkownikom nie wyrażającym zgody na gromadzenie ich danych osobowych wszystkich usług oferowanych przez Witrynę.
Mimo że Użytkownicy mogą wyrazić zgodę na korzystanie przez Witrynę z odpowiednich Danych Osobowych, mają oni prawo do późniejszego odwołania tej zgody z dowolnego powodu, kontaktując się mailowo z typersi @ typersi.com. W przypadku cofnięcia zgody dodatkowe lub wcześniejsze usługi świadczone przez Witrynę po rejestracji nie będą już dostępne.


18 Twoje prawa jako podmiotu, którego dane dotyczą.


18.1.1 Prawo dostępu


Odwiedzający ma prawo zażądać, aby Administrator danych (zdefiniowany poniżej) dostarczył im pisemne informacje o tym, które z ich danych osobowych zebrał i / lub wykorzystał. Wniosek taki należy złożyć w formie pisemnej, adresując do Administratora danych (określonego poniżej).
Witryna zobowiązuje się dołożyć wszelkich uzasadnionych starań w celu uaktualnienia gromadzonych danych osobowych. Jednak Użytkownicy są proszeni o informowanie Witryny o wszelkich zmianach w swoich Danych Osobowych, które są w posiadaniu Witryny.


18.1.2 Zmiana, blokowanie lub usuwanie danych


Użytkownicy, którzy uważają, że którekolwiek z ich danych osobowych są niewłaściwe, mogą poprosić Administratora danych na piśmie o ich poprawienie. Użytkownicy mają również prawo zażądać od Administratora danych zablokowania lub usunięcia swoich danych osobowych, jeśli zostały one przetworzone niezgodnie z prawem.


18.1.3 Prawo do sprzeciwu


Możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem typersi @ typersi.com, aby poprosić nas, abyśmy nie przetwarzali Twoich danych osobowych w celach marketingowych, np. poprzez otrzymywanie od nas informacji o nadchodzących wydarzeniach, newsletterów i publikacji, a Twoje dane nie będą już przetwarzane w takich celach.


18.1.4 Prawo do wycofania zgody


Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę na to Oświadczenie i opisane tutaj praktyki przetwarzania danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres typersi @ typersi.com. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które przeprowadziliśmy na podstawie takiej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody spowoduje, że będziemy musieli natychmiast zakończyć nasze usługi.


18.1.5 Prawo do sprostowania


Masz prawo do poprawienia wszelkich błędów i niedokładności swoich danych osobowych, które przetwarzamy, aktualizacji wszelkich danych, które są nieaktualne i prawa do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych za pomocą oświadczenia uzupełniającego.


18.1.6 Prawo do usunięcia


Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych, które posiadamy, a ich posiadanie przez nas nie jest już wymagane, gdy:
•    wycofujesz swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych;
•    Twoje dane osobowe nie muszą już być przetwarzane; lub
•    Twoje dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone.


18.1.7 Prawo do ograniczenia przetwarzania


Masz prawo ograniczyć nasze działania związane z przetwarzaniem, tam gdzie:
•    kwestionujesz dokładność tych danych osobowych, przez okres umożliwiający nam sprawdzenie dokładności tych samych danych osobowych;
•    nasze przetwarzanie jest uważane za niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu Twoich danych osobowych i zamiast tego żądasz ograniczenia ich użycia;
•    nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów określonych w niniejszym dokumencie, ale wymaga się ich w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
•    wyraziłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania w oczekiwaniu na weryfikację, czy uzasadnione powody naszych działań przetwarzających są sprzeczne z dotyczącymi Ciebie.


18.1.8 Prawo do przenoszenia danych


Od 25 maja 2018 r. Użytkownik będzie miał prawo do otrzymywania danych osobowych w formie strukturalnej i możliwej do odczytu maszynowego oraz przekazania tych danych innemu Administratorowi danych (zgodnie z definicją w GDPR).


19 Cele gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych


Dane osobowe zbierane przez Witrynę  będą przetwarzane zgodnie z przepisami wyłącznie w celu:
1    Komunikacja z Użytkownikami;
2    Wysyłanie Użytkownikom nowego hasło do ich osobistego konta;
3    Zapewnienie wszelkich zaawansowanych usług, które można w pewnym stopniu skonfigurować w Witryny;
4    Poprawa treści oferowanych przez Witrynę;
5    Dostarczanie Użytkownikom spersonalizowanych treści i / lub graficznego układu Witryny.

6    Wysyłanie sponsorom loginów zwycięzców w konkursie typerskim.


20 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych


Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę lub w stopniu, w jakim jest to konieczne, abyśmy mogli świadczyć usługi, które oferujemy i / lub do celów wskazanych w niniejszym oświadczeniu.
Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie wszelkich uzasadnionych interesów lub w celu spełnienia wszelkich obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa. Może to obejmować sprawdzenie roszczeń prawnych lub w celu zastosowania się do nakazu dowolnego sądu, trybunału lub organu.


21 Marketing


Otrzymasz od nas wiadomość marketingową, jeśli poprosiłeś o takie informacje marketingowe od nas, podając nam swoje dane za pośrednictwem tej Witryny i wyraziłeś zgodę na otrzymywanie takich informacji.
Nie będziemy udostępniać Twoich danych osobowych żadnym stronom trzecim w celach marketingowych bez Twojej jednoznacznej zgody.


22 Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim


Provider nie sprzedaje, nie wynajmuje i nie handluje danymi osobowymi i w żaden inny sposób nie ujawnia danych osobowych Użytkowników osobom trzecim bez uprzedniej odpowiedniej zgody. Jednak dane osobowe zostaną ujawnione osobom trzecim w przypadku sprzedaży Witryny.
Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla jakiegokolwiek obowiązku prawnego spoczywającego na Witryny w sprawie ujawniania danych osobowych Użytkowników osobom trzecim.
Powyższe, pozostaje również bez uszczerbku do ujawniania danych, które jest niezbędne jako część jednego lub więcej celów zbierania i przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku Witryna zasięga wcześniej wyrażonej zgody zainteresowanych Użytkowników.
Provider zastrzega sobie prawo do przedstawiania statystyk dotyczących odwiedzin, sprzedaży, ruchu i innych informacji statystycznych mających związek z Witryną i innymi stronami, jednak bez wskazywania żadnego konkretnego Użytkownika.


23 Dziennik logowania


W celu lepszego administrowania Witryną i gromadzenia ogólnych danych demograficznych Użytkowników dla ogólnego użytku, Witryna automatycznie rejestruje adresy IP Użytkowników oraz przeglądane przez nich strony internetowe.


24 Polityka Cookies


"Cookie" to informacje przechowywane na komputerze Użytkownika przez serwer sieciowy i wykorzystywane do dostosowywania ich usług internetowych. Witryna wykorzystuje pliki cookie do przechowywania informacji na temat interakcji Użytkowników, które mogą być potrzebne później w celu wykonania funkcji. Użytkownicy mogą wyłączyć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Wykorzystujemy cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu na stronie. Informacjami o korzystaniu z naszej Witryny dzielimy się również z naszymi partnerami do analizy Witryny, niektórymi partnerami reklamowymi (programowanie) i mediami społecznościowymi (tylko wtedy, gdy logujesz się za pośrednictwem swojego konta społecznościowego). Więcej szczegółów tutaj.
25 Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich
Administrator danych nie przekazuje żadnych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy i jeśli jest to wymagane, najpierw zapewni odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych.


26 Bezpieczeństwo


Witryna i Administrator danych przyjęły różne środki, zarówno techniczne, jak i organizacyjne, mające na celu ochronę komunikacji przed zniszczeniem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą danych osobowych, które zostały zebrane i przetworzone (w tym zapewnienie, że wszelkie transfery danych są zabezpieczone). Wszystkie wprowadzone przez użytkownika hasła są przechowywane z wykorzystaniem algorytmu kodowania MD5. Niezależnie od tych starań, Dostawca nie może zagwarantować, że takie zdarzenie nie nastąpi.


27 Okres przechowywania danych osobowych


Dane osobowe są przechowywane tylko przez okres wymagany do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane. W przypadku braku aktywności konta użytkownika przez jeden (1) rok, wszystkie zebrane dane osobowe użytkownika zostaną usunięte.


28 Witryny/aplikacje stron trzecich


Strony internetowe/aplikacje stron trzecich nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Witryna zapewnia linki do innych stron dla wygody Użytkowników. Provider nie ponosi odpowiedzialności za treści wyświetlane w witrynach/aplikacjach stron trzecich oraz środki, które podejmują w celu ochrony swojej prywatności. Wszelkie inne strony internetowe/aplikacje, do których Użytkownicy mają dostęp z Witryny, mogą nie posiadać odpowiedniej Polityki prywatności.


29 Akceptacja Polityki prywatności


Zgoda Użytkowników na gromadzenie i wykorzystywanie ich danych osobowych przez Witrynę i Administratora danych jest uzależniona od Polityki prywatności określonej powyżej. Użytkownicy powinni regularnie przeglądać Politykę prywatności, aby zapoznać się z warunkami i klauzulami w niej zawartymi oraz z wszelkimi poprawkami, które od czasu do czasu mogą być wprowadzane przez Witrynę.


30 Provider


Providerem jest MK Sport-Webs Ltd 7 Alton Road London CR0 4LZ zarejestrowana pod numerem 09255682. Aby się z nami skontaktować, napisz do nas na adres typersi @ typersi.com.


31 Wersja i data Warunków użytkowania


Oświadczenie to w wersji 1 zostało ostatnio zaktualizowane w dniu 25.5.2018
W sprawach spornych angielska wersja warunków użytkowania ma zastosowanie.